Polityka prywatności.

OBOWIĄZUJE OD: 1 stycznia 2021 r.

ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

Firma Crowley Webb and Associates, Inc. („Firma”, „My”, „Oni”), dokłada wszelkich starań na rzecz ochrony prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka wyjaśnia nasze praktyki gromadzenia danych oraz istotę wyboru sposobu wykorzystywania informacji dotyczących Pana/Pani osoby na naszych Stronach internetowych (www.crowleywebb.com oraz www.gopraxis.com) i naszej platformy (www.praxisdirect.com). Aby ułatwić znajdowanie niniejszej Polityki prywatności, zobowiązaliśmy się do udostępnienia jej na każdej podstronie firmowej strony internetowej oraz wszystkich stronach internetowych dotyczących badania, PraxisDirect®, oraz we wszystkich aplikacjach mobilnych. Wykorzystywanie informacji zgromadzonych w ramach naszej usługi będzie ograniczone do celu świadczenia usługi, do czego Klient zaangażował Firmę.

Spółka (Crowley Webb and Associates, Inc. oraz jej spółka zależna w całości należąca do Praxis Communications, LLC) przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE–USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA (Tarcza Prywatności) zgodnie z postanowieniami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z, odpowiednio, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o zasady Tarczy Prywatności. Spółka potwierdziła względem Departamentu Handlu, że przestrzega Zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich informacji. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszej polityki prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności, znaczenie nadrzędne mają Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem, proszę odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/.

Firma jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje podmiotowi zewnętrznemu działającemu w jej imieniu. Firma przestrzega zasad Tarczy Prywatności w zakresie przekazywania danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami programów Tarczy Prywatności Firma podlega władzy wykonawczej amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W pewnych sytuacjach Firma może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy publicznej, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

W przypadku wątpliwości dotyczących prywatności lub wykorzystywania danych, których nie wyjaśniliśmy, należy skontaktować się z naszym amerykańskim dostawcą usług rozwiązywania sporów (bezpłatnie) za pomocą strony internetowej o następującym adresie: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W pewnych warunkach, które są bardziej szczegółowo opisane na stronie internetowej Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint), można powołać się na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Udział w APEC

Praktyki firmy Crowley Webb i Associates, Inc. w zakresie prywatności, opisane w niniejszej Polityce prywatności, są zgodne z systemem międzynarodowych zasad dotyczących prywatności (ang. Cross Border Privacy Rules, CBPR) APEC. System CBPR APEC zapewnia organizacjom odpowiednią strukturę w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach gospodarek uczestniczących w programie APEC. Więcej informacji na temat struktury APEC można znaleźć tutaj.

ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM RODO

Spółka (Crowley Webb i Associates, Inc. oraz jej spółka zależna w całości należąca do Praxis Communications, LLC) przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Aby dowiedzieć się więcej o RODO, należy odwiedzić stronę internetową Komisji Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ OSÓB

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszelkich przesyłanych lub przechowywanych przez nas danych umożliwiających identyfikację osób. Gromadzimy imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonu. Jeśli korzysta Pan/Pani z funkcji kontaktu poprzez wiadomości e-mail, nie zbieramy żadnych Pana/Pani danych osobowych, chyba że przekazuje je nam Pan/Pani dobrowolnie. Wszelkie informacje, które przekazuje nam Pan/Pani w wiadomości e-mail, są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, która może zostać wysłana w wiadomości e-mail lub udzielona telefonicznie przez jednego z naszych przedstawicieli, jeśli poda Pan/Pani telefoniczne dane kontaktowe. Wszelkie informacje, które dobrowolnie przekazuje nam Pan/Pani w kwestionariuszu na stronie internetowej badania, są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia lokalnemu ośrodkowi badawczemu w Pana/Pani okolicy skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie tego badania, wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Wszelkie informacje dotyczące Pana/Pani osoby, które ośrodek badawczy udostępnia nam w ramach badania, są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z konfiguracją i funkcjonalnością aplikacji mobilnych w ramach klinicznego badania naukowego po włączeniu Pana/Pani osoby do klinicznego badania naukowego.

Gdy pobiera Pan/Pani i korzysta z naszych Usług, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące rodzaju używanego przez Pana/Panią urządzenia oraz wersji systemu operacyjnego.

INFORMACJE WRAŻLIWE

Jeśli gromadzimy informacje dotyczące schorzeń lub stanu zdrowia; rasy lub pochodzenia etnicznego; poglądów politycznych; przekonań religijnych, ideologicznych lub filozoficznych; uczestnictwa w związkach zawodowych; środkach opieki społecznej lub postępowań lub sankcji administracyjnych lub karnych względem Pana/Pani osoby (które nie są obecnie w toku); lub informacje odnoszących się do seksualności osobistej (zwane łącznie „Informacjami wrażliwymi”), nie (a) ujawnimy takich Informacji wrażliwych podmiotowi zewnętrznemu ani nie (b) wykorzystamy takich Informacji wrażliwych do celów innych, niż te, do których zostały pierwotnie zgromadzone lub bez uzyskania późniejszego Pana/Pani zezwolenia potwierdzającego zgodę na ich wykorzystanie do takich celów (chyba że w dobrej wierze uznamy, iż jest to od nas wymagane w celu spełnienia wymogów odpowiedniego statutu, regulacji lub ustawy, wezwania do sądu, nakazu rewizji, polecenia sądu lub wymogów wynikających z przepisów bądź innych prawnie uzasadnionych procedur).

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ HIPAA

Chociaż Firma nie jest jednostką, której działalność podlega ustawie o przenośności i odpowiedzialności ubezpieczenia zdrowotnego (HIPAA), a informacje zebrane w przedprzesiewowych kwestionariuszach w ramach badania są odpowiednikiem ankiety, a nie dokumentu medycznego, rozumiemy, że informacje podane w formularzach internetowych mogą mieć charakter wrażliwy, a ośrodki badawcze, z którymi współpracujemy, muszą stosować się do wytycznych HIPAA. Dlatego poufność danych umożliwiających identyfikację tożsamości jest czujnie strzeżona i zabezpieczona.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ TOŻSAMOŚCI

Firma nie ujawnia, nie przekazuje ani nie sprzedaje żadnych danych umożliwiających ustalenie tożsamości, które podaje Pan/Pani w formie zapytania w wiadomości e-mail lub w odpowiedzi na kampanie rekrutacyjne do klinicznego badania naukowego, jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej z dowolnego powodu (innego niż w przypadku, gdy wymaga tego prawo i niż określony w niniejszej Polityce). Obejmuje to informacje dobrowolnie dostarczane przez użytkowników za pośrednictwem internetowych stron rekrutacyjnych Firmy oraz wszelkie informacje o pacjencie wprowadzone przez ośrodki badawcze w ramach własnych działań rekrutacyjnych. Ośrodki badawcze wykorzystujące PraxisDirect do rekrutacji do badań klinicznych zgadzają się na przechowywanie danych dotyczących logowania w tajemnicy i postępują z dostępnymi danymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz wszelkimi umowami o poufności i/lub prywatności zawartymi pomiędzy ośrodkiem badawczym a sponsorem badania klinicznego w odniesieniu do danych badawczych. Po zakończeniu każdej kampanii rekrutacyjnej wszystkie dane identyfikacyjne zgromadzone w PraxisDirect są usuwane, przy zachowaniu jedynie danych zbiorczych do analiz.

Możemy również ujawniać Pana/Pani dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, np. w celu stosowania się do wezwania do sądu, postępowania upadłościowego lub podobnego procesu prawnego, gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie takich informacji jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony Pana/Pani bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, w celu prowadzenia śledztwa w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na wniosek organów państwowych.

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane tak długo, jak długo Pana/Pani konto pozostanie aktywne lub jak długo zachodzić będzie potrzeba świadczenia usług. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Pana/Pani dane, na ile będzie to wymagane przez zobowiązania prawne, konieczność rozstrzygnięcia sporu i egzekwowania naszych umów.

Może się Pan/Pani zapisać, aby otrzymywać od nas newsletter. Jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać już tych informacji, może Pan/Pani zaktualizować preferencje dotyczące poczty e-mail, korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” znajdującego się w wiadomościach e-mail, które wysyłaliśmy do Pana/Pani lub kliknąć tutaj, aby wysłać nam wiadomość e-mail.

ZEWNĘTRZNI WYKONAWCY

Możemy zatrudniać niezależnych wykonawców, konsultantów, sprzedawców i dostawców, jak centrum obsługi klienta, firmy zajmujące się kolportażem druków czy inny dowolny podmiot zewnętrzny, w przypadku którego może zajść konieczność otrzymania lub przetwarzania przez niego danych umożliwiających ustalenie tożsamości w naszym imieniu (zwanych łącznie „Wykonawcami zewnętrznymi”) w związku z wykonywaniem zobowiązań oraz egzekwowaniem praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności oraz Regulaminu Strony internetowej oraz w celu świadczenia określonych usług i dostarczania produktów związanych ze Stroną internetową, jak usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, zapewnianie ochrony przed oszustwem, świadczenie usług wysyłkowych, opracowywania aplikacji na Stronę internetową i usług e-mail. Podczas dostarczania nam produktów lub usług ci Wykonawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do informacji gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej, w tym danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Wymagamy od tych Wykonawców zewnętrznych, aby udzielili pisemnej zgody: na zapewnienie co najmniej takiego samego poziomu ochrony prywatności w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, jak określono w niniejszej Polityce prywatności, a także na niewykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych do celów innych niż cel, w którym je przechowywaliśmy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony Informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury w wymiarze fizycznym, elektronicznym i zarządczym w celu ochrony i zabezpieczenia Informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą bądź zniszczeniem. Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa Informacji dostępnych on-line ani przesyłanych za pośrednictwem Internetu.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Firma będzie przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny i właściwy z celem, dla którego zostały zgromadzone lub w przypadku którego uzyskano zgodę danej osoby. W zakresie niezbędnym do realizacji tych celów podejmiemy uzasadnione kroki, by zapewnić dokładność, kompletność, aktualność i wiarygodność Danych osobowych w przypadku wykorzystywania ich do tych celów.

DOSTĘP, POPRAWIANIE LUB USUWANIE DANYCH

Na Pana/Pani prośbę Firma przekaże Panu/Pani informacje dotyczące tego, czy przechowujemy lub przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w imieniu osoby trzeciej. Aby poprosić o takie informacje, prosimy kliknąć tutaj w celu wysłania do nas wiadomości e-mail.

Aby zaktualizować, usunąć lub zażądać usunięcia przekazanych nam informacji, należy się z nami skontaktować. Aby chronić Pana/Pani prywatność, podejmiemy uzasadnione działania w celu weryfikacji Pana/Pani tożsamości przed zmianą lub aktualizacją Pana/Pani danych. Prosimy odnieść się do części: „Jak się z nami skontaktować” poniżej. Odpowiemy na Pana/Pani wiadomość w rozsądnym terminie.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Czasami możemy udostępnić na naszej stronie internetowej łącza, które umożliwią Panu/Pani dostęp do innych stron internetowych, które mogą Pana/Panią zainteresować, ale których nie kontrolujemy. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności takich innych stron internetowych. Jeśli prześle Pan/Pani dane osobowe za pośrednictwem którejkolwiek z tych stron internetowych, informacje będą podlegać ich oświadczeniom dotyczącym prywatności. Zachęcamy do uważnego przeczytania oświadczenia o prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

My i nasi partnerzy korzystamy z plików cookie lub podobnych technologii w celu analizy trendów, zarządzania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników na stronie oraz gromadzenia danych demograficznych na temat naszej bazy użytkowników jako całości. Użytkownicy mogą kontrolować korzystanie z plików cookie na poziomie poszczególnych przeglądarek.

Tak jak dzieje się to w przypadku większości stron internetowych, My również gromadzimy pewne informacje automatycznie i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te mogą dotyczyć adresów protokołu internetowego (ang. internet protocol, IP), typu przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ang. internet service provider, ISP), stron odsyłających/wyjścia, systemu operacyjnego, znacznika daty/godziny i/lub sekwencji kliknięć.

Nie łączymy automatycznie zebranych danych z innymi informacjami, które gromadzimy na Pana/Pani temat.

Współpracujemy z podmiotem zewnętrznym w celu wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej lub zarządzania reklamami na innych stronach. Nasz partner zewnętrzny może wykorzystywać technologie takie jak pliki cookie, aby gromadzić informacje na temat Pana/Pani działań na tej stronie internetowej i innych stronach, by zapewnione Panu/Pani reklamy były oparte o Pana/Pani działania i zainteresowania. Jeśli nie chce Pan/Pani, by te informacje były wykorzystywane do celów wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, może Pan/Pani z tego zrezygnować, klikając tutaj (lub, jeśli znajduje się Pan/Pani w Unii Europejskiej, klikając tutaj). Uwaga: ta rezygnacja nie wstrzyma wyświetlania reklam. Będzie Pan/Pani nadal otrzymywać reklamy generyczne.

UJAWNIENIA SPECYFICZNE DLA PLATFORMY

Firma gromadzi informacje pod kierunkiem swoich Nabywców i nie utrzymuje bezpośredniej relacji z osobami, których dane osobowe przetwarza. Jeśli jest Pan/Pani klientem jednego z naszych Nabywców i nie chce już Pan/Pani kontaktować się z Nabywcą, który korzysta z naszej usługi, należy skontaktować się bezpośrednio z tym Nabywcą. Możemy przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają Nam świadczyć usługi. Przekazywanie informacji dalszym stronom trzecim jest objęte umowami o świadczeniu usług z naszymi Nabywcami.

Firma nie utrzymuje bezpośredniej relacji z osobami, których dane osobowe przetwarza. Osoba, która chce uzyskać dostęp do danych lub która chciałaby poprawić, zmienić bądź usunąć niedokładne dane, powinna skierować swoje zapytanie do Nabywcy Firmy (administratora danych). Jeśli zostaniemy poproszeni o usunięcie danych, odpowiemy w rozsądnym terminie.

Będziemy przechowywać dane osobowe, jakie przetwarzamy w imieniu naszych Nabywców, tak długo, jak będzie to konieczne, aby świadczyć usługi wobec naszych Nabywców. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać te dane osobowe, na ile będzie to wymagane przez zobowiązania prawne, konieczność rozstrzygnięcia sporu i egzekwowania naszych umów.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jeśli sposób traktowania danych umożliwiających identyfikację tożsamości zmieni się w jakikolwiek istotny sposób, takie zmiany zostaną uwzględnione w zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki przed wejściem w życie zmiany i zostaną opublikowane w tej samej lokalizacji. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, według postanowień której zostały zebrane. Prosimy się upewnić, że zapoznał(a) się Pan/Pani z najnowszą wersją Polityki prywatności.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących naszej polityki prywatności lub sposobu postępowania z danymi umożliwiającymi identyfikację Pana/Pani osoby prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności reprezentującego Crowley Webb and Associates, Inc., 268 Main Street, Suite 400, NY 14202. Może też Pan/Pani kliknąć tutaj, aby wysłać e-mail. Nasz specjalista ds. ochrony prywatności niezwłocznie przeanalizuje wszelkie skargi dotyczące wykorzystywania przez nas danych umożliwiających identyfikację Pana/Pani osoby.

AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Korzystając z naszej firmowej strony internetowej, stron internetowych dotyczących badania, PraxisDirect lub innych aplikacji mobilnych, akceptuje Pan/Pani naszą Politykę. Jeśli nie zgadza się Pan/Pani z niniejszą Polityką, nie może Pan/Pani korzystać z naszych stron internetowych ani aplikacji mobilnych.

TRUSTe TRUSTe